Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Preambule


Deze voorwaarden worden aangegaan tussen enerzijds de onderneming Satelliet Electronics Belgie, ingeschreven Ondernemingen te België Essensteenweg 51  en gelegen te 2920 Nieuwmoer, hierna genoemd "S.E.B", en anderzijds de personen die een aankoop wensen te verrichten bij S.E.B. (online aankoop via de internetsite http://www.sewebwinkel.be), hierna genoemd "de gebruiker". Zij dienen samen met ons privacycharter in aanmerking te worden genomen.

Identificatie

Firmanaam :Satelliet Electronics - Belgie Essensteenweg 51 2920 Nieuwmoer

K.B.O. BE 0826.895.702

Commerciële benaming : S.E.B

Internetsite: www.sewebwinkel.be

E-mail : info@se-b.be


Algemeenheden


De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend door deze overeenkomst worden beheerst, met uitsluiting van alle andere algemene (voorafgaande) voorwaarden. Indien een voorwaarde zou ontbreken, wordt beschouwd dat deze wordt geregeld door de gebruiken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de firma’s in België een zetel hebben. Het niet toepassen van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden kan door de klant/koper nooit worden beschouwd als het verzaken aan deze voorwaarden. Deze voorwerpen strekken ertoe de modaliteiten van verkoop tussen S.E.B. en de gebruiker te bepalen, van de bestelling tot de diensten, via betaling en levering.


Artikel 2 - Terminologie


De diensten die door S.E.B. op haar internetsite worden aangeboden, te weten de verkoop van producten, worden hierna de « diensten  S.E.B.» genoemd. Elke persoon die wenst te genieten van de diensten van S.E.B. en die heeft voldaan aan de algemene verkoopsvoorwaarden wordt hierna een « klant » genoemd.


Artikel 3 - Prijs


Alle informatie aangaande de producten evenals de prijzen worden vermeld op de beschrijvende fiche die bij elk product hoort. De verkoopspijs van elk product dat op de site van S.E.B.  wordt aangeboden, wordt in euro’s uitgedrukt. Het gaat om een prijs inclusief B.T.W. (indien deze van toepassing is), met uitzondering van de eventuele kosten van levering en bijkomende garantie. De prijs die de koper betaalt, hierna de totale prijs genoemd, wordt tevens expliciet als dusdanig vermeld tijdens het aangaan van de bestelling zelf. Sinds 1/07/2001 wordt er, in toepassing van de regionale conventies van milieubeleid, op het moment van de aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een recyclagebijdrage geïnd voor rekening van de VZW Recupel, zijnde een erkend organisme dat belast is met de recuperatie en recyclage van oude elektro-toestellen, en dit ten bedrage van 1 à 6 euro volgens het product. Deze bijdrage is reeds in de prijs begrepen. Alle aanbiedingen van de verkoper, met inbegrip van de prijsindicaties, brochures, prospectussen en prijslijsten zijn zonder engagement en ze kunnen door de verkoper worden herroepen zonder dat de minste formaliteit dient te worden gerespecteerd en zelfs na aanvaarding van deze aanbieding door de koper. Deze eventuele herroeping van de aanbieding door de verkoper dient te gebeuren binnen de 2 (twee) dagen. De aanbieding wordt dan aan een nieuwe aanvaarding door de gebruiker/koper onderworpen.


Artikel 4 - Levering


Online aankoop - Levering De gekochte producten worden ter beschikking van de koper geleverd per post of in de winkel van de groep S.E.B. waarvoor de koper naar aanleiding van zijn bestelling op de website van S.E.B.  heeft gekozen. Leveringstermijnen : De leveringstermijnen variëren tussen de 2 en de 14 kalenderdagen vanaf de bevestiging van de bestelling van de klant aan  S.E.B.en voor elke bestelling gedaan voor 14u00. Na dit uur zal de termijn een aanvang nemen op de volgende werkdag. Volgende gevallen van overmacht bevrijden S.E.B. van haar leveringsverplichting : oorlog, opstand, brand, staking, ongeval en de onmogelijkheid zelf te worden bevoorraad door de normale leveranciers of transporteurs. In volgende gevallen kan S.E.B.  de levering voorlopig opschorten : storingen in het intern netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot het Internet en dergelijken. De uitvoering van de overeenkomst wordt dan opgeschort tot wanneer verholpen zal zijn aan de storing en/of de toegang tot het Internet hersteld is zonder dat de koper de ontbinding van de overeenkomst kan inroepen en/of schadevergoeding vorderen.


Artikel 5 – Bestelmodaliteiten


De bestelling wordt door de klant bij S.E.B.  aangegaan via de Internetsite http://www.se-b.be. De bestelling kan slechts op de site wordt geregistreerd voor zover de gebruiker duidelijk geïdentificeerd is via de invoeging van zijn klantidentificatienaam die strikt persoonlijk is. Elke validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de prijs en de beschrijving van de producten die voor de verkoop beschikbaar zijn. Door online een bestelling aan te gaan, maakt de klant expliciet kenbaar met  S.E.B.een verkoopsovereenkomst te willen afsluiten en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De klant wordt ingelicht omtrent de bevestiging van deze bestelling via e-mail, hierna e-mail van bevestiging genoemd, die de inhoud van de bestelling samenvat.S.E.B.  verbindt er zich toe de bestellingen in te willigen die via de internetsite worden ontvangen, doch uitsluitend binnen de limieten van de beschikbare voorraden van de producten. Bij gebreke aan beschikbaarheid van het product, verbindt S.E.B. er zich toe de klant zo snel mogelijk te verwittigen. De verkoopsovereenkomst tussen  S.E.B.enerzijds en de klant anderzijds ontstaat dus op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling door .S.E.B.


Artikel 6.Betalingsmodaliteiten


Teneinde de online gevalideerde bestellingen binnen de kortst mogelijke termijn te behandelen en de beste dienst te leveren, nodigt S.E.B. de klant uit om de aankoopprijs te betalen op het ogenblik van het aangaan van de bestelling. In geval van verzaking aan de bestelling, dient S.E.B. de door de klant betaalde bedragen terug te betalen zonder vergoeding :


Hetzij rechtstreeks door S.E.B. indien het product nog niet ter beschikking van de koper werd geleverd 

Hetzij door de winkel van de groep S.E.B. waarvoor de koper heeft gekozen voor de levering indien het product er reeds werd geleverd.

            De kosten van terugzending van het pakket zijn ten laste van de klant. De aankoopprijs wordt betaald bij de bestelling


Hetzij door de aanduiding van het soort van betaalkaart (Visa, Eurocard, Mastercard), het nummer van de betaalkaart, de vervaldatum en de eventuele visuele cryptogram via uitdrukkelijk order tot debet van de rekening van de houder van de bankkaart;

Hetzij via Bancontact / Mistercash De integrale betaling dient te gebeuren door de koper bij de bestelling, zonder vermindering met enige reductie ook. Het is niet toegelaten te compenseren.

Hetzij door overschrijving naar Bank Sentea nieuwmoer op bankrekening S.E.B

Artikel 7. Veiligheid van de elektronische overdrachten van fondsen


De transactieprocedures op de site van S.E.B.


De klant stelt zich in verbinding met de internetsite van S.E.B., selecteert de artikelen die hij in een « winkelmandje » plaatst en drukt zijn wil uit een bestelling aan te gaan.

Na zijn registratie. Het totale bedrag van de bestelling, met inbegrip van alle taksen en portkosten, wordt hem meegedeeld.

Na een volledige samenvatting van zijn bestelling te hebben ontvangen, bevestigt de klant zijn wil over te gaan tot de etappe van de betaling.

De klant ontvangt het resultaat van de transactie dat hij kan afdrukken en bewaren als bewijs.

S.E.B. voert de behandeling uit na geautomatiseerde verkoop en verzendt het pakket naar door klant opgegeven adres

De klant ontvangt een e-mail van bevestiging van S.E.B.

S.E.B Is nimmer verantwoording voor abonnement  of software bij derde gesloten of in toestel opgezet.

. Artikel 8. Voorbehoud van eigendom


De verkoper behoudt zich het eigendom van alle koopwaren voor tot op het ogenblik van de afhaling ervan .


Artikel 9. Recht van verzaking en klachten


De koper heeft het recht aan S.E.B. ter kennis te brengen dat hij verzaakt aan de aankoop en dit binnen de 7 werkdagen volgend op de levering van de bestelling verricht op afstand. De uitoefening van dit recht gebeurt uitsluitend via e-mail naar info@se-b.be. De koper dient zich bij de ontvangst van het pakket te vergewissen van de ongeschonden toestand van zijn bestelling en alle artikelen die het omvat teneinde desgevallend een voorbehoud te maken. Er zal slechts gevolg worden verleend aan de verzaking door de koper indien de oorspronkelijke verpakking van het product intact is gebleven en in het bijzonder dat de verzegeling en het product zelf niet werden gebruikt noch beschadigd. De kennisgeving van de koper dient via aangetekend schrijven te gebeuren. Bij die gelegenheid en als de koper de termijn heeft gerespecteerd zoals beschreven in de paragraaf hiervoor, zal hem via e-mail de toelating tot terugsturen worden bevestigd. In het geval van terugsturen van het pakket en na S.E.B. te hebben verwittigd binnen de hierboven vermelde termijnen, zullen de kosten van terugzending van het pakket steeds ten laste van de klant zijn. Aan de klant zal worden gevraagd om met de grootste zorg de teruggestuurde artikelen te beschermen. De verkoopsprijs zal via bankoverschrijving worden terugbetaald binnen een maximumtermijn van dertig dagen volgend op de kennisname van de wil tot verzaking, nadat de producten werden teruggegeven en kennis werd genomen van het te crediteren bankrekeningnummer. In geval van onterechte terugzendingen behoudt  S.E.B.zich het recht voor een latere bestelling te weigeren.


Artikel 10. Garanties en diensten na verkoop (DNV)


De meerderheid van onze verkochte producten geniet van de wettelijke garantie van overeenstemming, de wettelijke garantie van de verborgen gebreken en de garantie van de constructeur waarvan de draagwijdte en de duur verschillen naargelang de producten en de merken. De klant dient alle kosten van transport van het teruggezonden product of producten ten laste te nemen, met uitzondering van de gevallen waarin de garantie van overeenstemming van toepassing is op het product of de producten. Ongeacht het probleem dat de klant ondervindt aangaande het gekochte product, dient men verplicht aan het gebrekkige product een copie van de factuur en/of de garantiebon ervan (geleverd met het product) en de bon tot terugsturen toe te voegen. Opgelet. De garantie is niet van toepassing op de herstelling van schade veroorzaakt aan het apparaat door een externe oorzaak (bij voorbeeld, ongeval, schok, bliksem, fluctuatie van stroom, vervanging van verbruiksartikelen zoals batterijen, lampen, zekeringen,…). Of ingevolge een fout van de klant die bijvoorbeeld voortvloeit uit een gebruik of een installatie die niet in overeenstemming is met de specificaties van de constructeur, een gebruik dat schadelijk is voor het goed bewaren van het apparaat, een gebruik van commerciële of collectieve aard, het gebruik van randapparatuur, ongeschikte accessoria of verbruiksartikelen…Wij nodigen u dienaangaande uit om aandachtig de gebruiksaanwijzing te raadplegen die samen met de producten wordt verschaft. Indien de producten niet in overeenstemming zijn met de informatie verstrekt bij de presentatie van de producten op de site of in geval van verborgen gebreken, zullen ze worden vervangen of terugbetaald in functie van de beschikbaarheid van gelijkaardige producten en de wil van de klant. Indien het product zou moeten worden omgewisseld, zal S.E.B.  slechts het nieuwe pakket verzenden wanneer het om te wisselen pakket in ontvangst werd genomen in de winkel  voor de afhaling werd gekozen. De garantie zal niet gelden voor producten die zijn beschadigd ingevolge een verkeerd gebruik. S.E.B. zal in ieder geval niet aansprakelijk zijn in geval van weigering van de constructeur om zijn garantie toe te passen omwille van de hierboven uiteengezette redenen.


Artikel 11. Aansprakelijkheid


Voor alle etappes van toegang tot de site, de procedure van bestelling, de levering of de latere diensten neemt  S.E.B.slechts een middelenverbintenis op zich. De aansprakelijkheid van S.E.B. kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade eigen aan het gebruik van het Internet, in het bijzonder een onderbreking van dienst, een externe intrusie of de aanwezigheid van informaticavirussen of elk feit gekwalificeerd als overmacht overeenkomstig de rechtspraak. S.E.B. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, zowel materiaal als immaterieel of lichamelijk, die zou voortvloeien uit een slechte werking of een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten. Hetzelfde geldt voor de eventuele wijzingen van producten door de leveranciers. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van S.E.B.worden beperkt tot het bedrag van de bestelling en zal er geen aansprakelijkheid zijn voor simpele vergissingen of nalatigheden die zouden kunnen voortbestaan ondanks alle voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de producten. S.E.B.kan niet ten aanzien van een klant of een derde aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade, exploitatieverlies, verlies aan winst of zakencijfer, op welke wijze ook gebeurd. Zonder de voorgaande paragrafen te beperken, kan de aansprakelijkheid van  S.E.B.volgens deze algemene voorwaarden geen bedrag overschrijden dat gelijk is aan de betaalde of te betalen sommen tijdens de transactie die de oorsprong is van deze aansprakelijkheid, en dit ongeacht de oorzaak of de vorm van de betrokken vordering. S.E.B. kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet uitvoeren van de afgesloten overeenkomst omwille van een onderbreking van de voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen in het bijzonder bij de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand. S.E.B. verbindt er zich toe om aan derden geen informatie te verstrekken die door de klanten op de site werd meegedeeld. Deze informatie is vertrouwelijk. Ze wordt door de interne diensten enkel gebruikt voor de behandeling van uw bestelling en om de communicatie te versterken en te personaliseren, in het bijzonder via brieven/e-mails van informatie evenals in het kader van het personaliseren van de site in functie van de vastgestelde voorkeuren van de gebruikers. S.E.B. kan aan derden van vertrouwen bevestigde statistieken verschaffen betreffende haar klanten, verkopen, structuren van omwisselingen en aangaande de informatie op de site, doch deze statistieken bevatten geen enkel persoonlijk gegeven. S.E.B. verkoopt dus geen informatie betreffende haar klanten, noch commercialiseert of stelt zij deze ter beschikking van derden.


Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom


De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen die de site uitmaken, worden beschermd door het auteursrecht of, indien het gaat om databases, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn het eigendom van S.E.B. of, desgevallend, een derde bij wie S.E.B.de nodige toelatingen heeft bekomen. De elementen van de sites van het domein se-webwinkel.be blijven dus de eigendom van de firma S.E.B., zelfs eens ze zijn gedownload. Behoudens uitdrukkelijke bepaling, kan de tekstuele of becijferde informatie vermeld op de site gratis worden gebruikt, doch door middel van de vermelding van de bron en enkel voor een gebruik dat niet commercieel noch publicitair is. Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere constitutieve elementen van de site, zoals het grafische, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen zijn daarentegen strikt verboden zonder voorafgaande toelating. Elke vraag in die zin dient te worden gericht aan de firma S.E.B.


Artikel 13. Integraliteit


In het geval dat een van de bepalingen van deze overeenkomstig nietig en van gener waarde zou zijn ingevolge een wijziging van wetgeving, reglementering of een rechterlijke uitspraak, zal dit in geen geval de geldigheid en de naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden aantasten.


Artikel 14. Duur


Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de volledige duur van het online zijn van de diensten aangeboden door S.E.B.


Artikel 15. Bewijs


De geautomatiseerde registers, bewaard in de informaticasystemen van S.E.B., worden beschouwd als zijnde bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen tussengekomen tussen de partijen. De voorwaarden vermeld op deze site zijn van toepassing voor de leveringen die uitsluitend op Belgisch grondgebied worden gedaan. De artikelen verkocht door S.E.B zijn conform de beschrijving en de presentatie gegeven in de catalogus. Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kunnen er vergissingen ontstaan in deze catalogus. Wij kunnen hierdoor in geen geval geëngageerd zijn.


Artikel 16. Bewaring en archivering van de transacties S.E.B


Het archiveren van de bestelbons gebeurt via een betrouwbaar en duurzaam steunmiddel teneinde overeen te stemmen met een betrouwbare en duurzame copie.


Artikel 17. Toepasselijke wet en bevoegdheid


Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil, zal de klant zich bij voorrang tot S.E.B. wenden om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebreke zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Andwerpen  bevoegd zijn, ongeacht de aanvaarde plaats van levering en betalingswijze..


2920 Nieuwmoer

België

Telefoonnummer: +32 (0)3-677 04 63

Faxnummer: +32(0)3-677 08 95